Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
НазваниеМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
страница1/10
Дата публикации06.04.2013
Размер0,97 Mb.
ТипДокументы
www.pochit.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

нормативної дисципліни

«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

підготовки спеціалістів і магістрів

для спеціальності 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

Харків НТУ «ХПІ» 2008

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
« ЗАТВЕРДЖЕНО »

Декан факультету__________________

_________________________________

.(прізвище, ініціали)

_________________________________

(підпис)

«_____»__________________200____р.
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів
Навчальної дисципліни _________________________«Ринок фінансових послуг»__________________________________

(найменування дисципліни)

Підготовки_____________________спеціалістів______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

За спеціальністю _____7.050104 «фінанси»__________________________________________________________________

(код і назва спеціальності)

Напряму підготовки___^ 0501 «економіка та підприємництво»___________________________________________________

(код і назва напрямку підготовки)


Відповідальний лектор

Розглянуто на засіданні кафедри

___________________ Лернер Ю. І.__________________

(прізвище та ініціали)

________________________________________________

(підпис)

«______»_____________________________200___р.

_______________________________________________

«_______»_______________________________200__ р.

Протокол №_____________________________________

Завідувач________________________________________

(прізвище та ініціали)

Харків 200

Ринок фінансових послуг: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво». Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – Х.: НТУ «ХПІ», 2008. – с.

Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

Протокол № ___ від «___» ______________ 2008 р.

Рецензія: Чек масова Н.А., к.т.н.

Затверджено редакційною радою університету

Протокол № ___ від «___» ______________ 2008 р.

Відповідальний за випуск: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

«УЗГОДЖЕНО»

«УЗГОДЖЕНО»

_____________________«Фінанси»__________________

(найменування спеціальності)

_________________________________________________

_________________________________________________

(підпис завідувача кафедри)

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.


^ ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ Методичного забезпечення самостійної роботи студентів


Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедрою
Підпис декана факультету
Дата затвердження

^ Розділ навчального часу за семестрами та видами навчальних занять


Назва спеціальності,

рівень підготовки

Семестр

Загальний обсяг годин/кредитів ECTS

З них

За видами з навчальних

занять

Індивідуальні заняття студентів

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття годин/кредитів

Самостійні заняття студентів годин/кредитів

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача
Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТП

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум
Залік

Іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Фінанси,

спеціаліст

12

126/

3,5

28/1,0

98/

2,5

14148 тижд.

16 тижд.16 тижд.

17 тижд.

Фінанси,

магістр

12

162/

3,5

45/1,5

117/

3,0

30158 тижд

16 тижд.16 тижд.

17 тижд.

^ I. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Ринок фінансових послуг є основою грошово-кредитної системи держави, головною ланкою її економіки. Стан цього ринку значно впливає на формування загальнодержавних і регіональних грошових фондів. Чим стійкіше його фінансове становище, тим забезпеченіше держава і її структури, тим повніше задовольняються соціальні й інші потреби суспільства.

Роль і значення ринку фінансових послуг обумовлені ще й тим, що вони обслуговують сферу матеріального виробництва, у якій створюються внутрішній валовий продукт і національний доход, а отже, і можливості країни стосовно надходження засобів у бюджет і їхні витрати.

Усі перераховані вище пріоритети ринку фінансових послуг потребують відповідного вивчення й осмислення. Це є особливо важливим в умовах, коли економіка України переходить до ринкових відносин і в ній спостерігаються кризові явища.

Формування ринкової інфраструктури України передбачає проведення приватизації підприємств, їх демонополізацію, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків, а також фінансове оздоровлення усього господарства. А стабільність кредитної системи України та фінансових відносин в умовах ринку – одна з ключових проблем сучасної економіки.

Таким чином, формування ринкових умов потребує вирішення низки найважливіших проблем, і насамперед: зміцнення національної валюти України: перебудови бюджетного планування і фінансування; утворення та удосконалення ринку фінансових послуг та системи управління фінансовими ресурсами як на підприємстві, так і в галузях в цілому по народному господарству; зміцнення самостійності і відповідальності господарюючих суб'єктів: організація фінансового ринку ефективних державних важелів та регуляторів. Все це потребує наукової та економічної оцінки.

В умовах становлення фінансових ринкових відносин необхідно підвищити рівень знань і відповідно підготовку спеціалістів у цих питаннях. Майбутні фахівці повинні вміти об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві: розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, фінансових ринків і їхніх особливостей у фінансовій сфері, а також у сфері міжнародних фінансів, фінансів господарських одиниць; уміти розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики формування фінансової політики підприємства та ринку фінансових послуг.
Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.
Завдання дисципліни: вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в фінансовій галузі і фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.
Предмет вивчення дисципліни: відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.
Зміст дисципліни розкривається у темах:

А. Модуль І

 1. Ринкова економіка, її ринки та інструменти.

 2. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.

 3. Суб’єкти ринку фінансових послуг.

 4. Структура ринку фінансових послуг.

 5. Економічні інструменти ринку фінансових послуг.

Б. Модуль ІІ

 1. Фінансові послуги на валютному ринку.

 2. Фінансові послуги на ринку послуг.

 3. Фінансові послуги на фондовому ринку.

 4. Фінансові послуги з урахуванням ризику.

 5. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

 6. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.


У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:


 • місце фінансів підприємств у фінансовій системі України;

 • склад та структуру фінансових ресурсів підприємства;

 • сутність фінансового механізму підприємства;

 • класифікацію витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

 • сутність прибутку як економічної категорії;

 • принципи розподілу і використання прибутку на підприємстві;

 • основні принципи оподаткування прибутку підприємства;

 • джерела утворення та відновлення основних засобів підприємства;

 • сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів;

 • методи розрахунку амортизації як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • сутність та джерела капіталовкладень;

 • потреби споживача та можливості їх задоволення на ринку фінансових послуг;

 • основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин;

 • основні відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів;

 • сутність і структура оборотних засобів підприємства;

 • методи і показники (коефіцієнти) оцінки й аналізу фінансового стану підприємства;

 • види і принципи фінансового планування на підприємстві;

 • сутність антикризового управління фінансами підприємства, а також поняття фінансової санації підприємств.


У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:


 • розраховувати загальні витрати підприємства;

 • розраховувати балансовий і чистий прибуток підприємства;

 • визначати беззбитковий об'єм виробництва продукції (визначати точку беззбитковості виробництва і реалізації продукції);

 • розраховувати суму амортизаційних відраховувань як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • визначати ефективність використання основних коштів підприємства;

 • визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі процедури нормування оборотних коштів;

 • визначати ефективність використання оборотних коштів підприємства;

 • проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості і

 • ділової активності;

 • управляти фінансами за допомогою фінансових посередників;

 • проводити порівняльний аналіз у фінансовій галузі і у галузі фінансових послуг;

 • визначати конкурентні переваги окремих видів фінансових послуг.


Деякі розділи курсу «Ринок фінансових послуг» зв'язані з іншими економічними дисциплінами, які студенти вивчали раніше, зокрема: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Теорія фінансів», «Гроші та кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік» та ін. Знання з перелічених курсів дозволять студентам якісно засвоїти основні положення та навички, які стануть базою для вивчення теоретичних і практичних питань з курсу «Ринок фінансових послуг».

В ході вивчення цієї дисципліни використовуються такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, рольові та ситуаційні ігри, розв’язання імітаційних вправ, поточний і модульний контроль, тестування знань студентів, обговорення доповідей (рефератів). Передбачена самостійна робота студентів з використанням підручників, науково-економічної та нормативно-методичної літератури, інформації з мережі Internet, даних статистичних довідників.

Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни – 126/162 години (3,5/4,5 кредитів), у тому числі: лекційні заняття – 14/30 годин, практичні заняття – 14/15 годин; самостійна робота студентів – 98/117 годин.

^ II. Розподіл навчального часу за темами


Теми занять

Всього,

годин

у тому числі за видами занять, годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

форми контролю

МОДУЛЬ 1

1. Ринкова економіка, її ринки та інструменти

7/91/1

6/8

Практичні заняття

2. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

12/15

1/2

1

10/12

Практичні заняття

3. Суб’єкти ринку фінансових послуг

8/10

8/10

Опитування

4. Структура ринку фінансових послуг

7/10

16/8

Опитування

5. Економічні інструменти ринку фінансових послуг

24/30

3

3

18/20

Практичні заняття

Всього за модулем 1

58/74

5/10

5/6

48/58МОДУЛЬ 2

6. Фінансові послуги на валютному ринку

10/14

2/48/10

Опитування

7. Фінансові послуги на ринку позик

10/15

2/58/10

Опитування

8. Фінансові послуги на фондовому ринку

9/15

2/67/9

Опитування

9. Фінансові послуги з урахуванням ризику

18/21

3/515/16

Опитування

10. Інфраструктура ринку фінансових послуг

11/124/4

7/8

Практичні заняття

11. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

10/115/5

5/6

Практичні заняття

Всього за модулем 2

68/88

9/20

9/9

50/59Всього за семестр

126/162

14/30

14/15

98/117^ III. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ПІДГОТОВКИ
А. МОДУЛЬ І

Тема 1. Ринкова економіка, її ринки та інструменти –1/1 години*

План заняття:

 1. Типи економік та їх характеристика.

 2. Економічні інструменти ринкової економіки, їх характеристика.

 3. Ринок фінансових послуг, моделі його складових та його інструменти.

 4. Валютний ринок, ринок позик та банківський сегмент фінансового ринку.


Методичні рекомендації:

При підготовці до заняття треба звернути увагу на типи економік, розглянути економічні інструменти ринкової економіки, дати їх характеристику та розглянути питання, пов’язані з ринком фінансових послуг (складові, інструменти) та валютним ринком і ринком позик.
Контрольні питання:

 1. Скільки існує класифікацій типів ринку? Охарактеризуйте їх.

 2. Назвіть основні економічні інструменти ринкової економіки.

 3. Назвіть основні економічні інструменти ринку фінансових послуг.

 4. Яка взаємозалежність між валютним ринком, ринком позик та фінансовим ринком?


Тема 2. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці – 1/1 години

План заняття:

 1. Виплати процентних платежів.

 2. Інститути ринку.

 3. Класифікація цінних паперів.

 4. Основні положення закону про цінні папери та фондовий ринок.


Методичні рекомендації:

При підготовці до заняття треба звернути увагу на питання виплати процентних платежів, розглянути перелік інститутів ринку, дати їх характеристику; проаналізувати існуючі класифікації цінних паперів, звернути увагу на основні положення закону про цінні папери та фондовий ринок.
Контрольні питання:

 1. . Структура та складові частини ринку фінансових послуг.

 2. Структура та функції ринку цінних паперів.

 3. Об’єкти та суб’єкти ринку цінних паперів.

 4. Порядок випуску та обігу цінних паперів.


Тема 1. Економічні інструменти ринку фінансових послуг –3/4 години

Заняття № 1. Вексель та вексельний оборот –2/2 години

План заняття № 1:

 1. Вексель – фінансовий інструмент біржі та банку.

 2. Схема видачі вексельних кредитів.

 3. Схеми оптимізації оподаткування та відмив «брудних» грошей.


Методичні рекомендації:

При підготовці до цього заняття треба розглянути питання, пов’язані з векселем та його оборотом; звернути увагу на вексельні схеми, у тому числі на схеми видачі вексельних кредитів, а також проаналізувати схеми оптимізації оподаткування та відмиву «брудних» грошей.
Контрольні питання:

 1. Загальні відомості щодо векселя та операцій з ним.

 2. Загальні відомості щодо заощаджувальним (депозитним) сертифікатам та операцій з ним.

 3. Операції з векселями.

 4. Методи випуску та обігу векселів.

Заняття № 2. Похідні цінних паперів –1/2 години

План заняття № 2:

 1. Аналіз фактичного стану купівлі-продажу землі.

 2. Участь банків у схемах купівлі-продажу землі.

 3. Схеми купівлі-продажу землі.

 4. Юридичні основи оренди землі.


Методичні рекомендації:

При підготовці до цього заняття треба розглянути номенклатуру похідних цінних паперів та особливу увагу приділити аналізу купівлі-продажу землі, участі в цьому процесі банків; треба проаналізувати існуючі схеми купівлі-продажу землі, зосереджувати увагу на юридичних основах оренди землі.
Контрольні питання:

 1. Які на цей час існують схеми купівлі-продажу землі?

 2. Важливість для розвитку держави існування ринку землі.

 3. В чому полягає відхід від законодавства при купівлі-продажу землі в наш час?

 4. Рекомендації про подальший розвиток ринку землі.


^ Б. МОДУЛЬ ІІ

Тема 10. Інфраструктура ринку фінансових послуг –4/4 години

План заняття:

 1. Складові ринку фінансових послуг.

 2. Професійна діяльність на фондовому ринку.

 3. Вимоги щодо професійних учасників фондового ринку.

 4. Інформація на фондовому ринку.

 5. Регулювання ринку цінних паперів.


Методичні рекомендації:

При підготовці до цього заняття треба звернути увагу на складові ринку фінансових послуг, проаналізувати вимоги щодо професійних учасників фондового ринку, розглянути питання регулювання ринку цінних паперів.
Контрольні питання:

 1. Назвіть основні складові ринку фінансових послуг.

 2. Хто займається професійною діяльністю на фондовому ринку?

 3. Які вимоги пред'являються до професійних учасників фондового ринку?

 4. Які методи застосовуються по регулюванню ринку цінних паперів?


Тема 11. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг –5/5 години

План заняття:

 1. Типи регулювання ринку фінансових послуг.

 2. Саморегульовані організації та їх характеристика.

 3. Делегування саморегулюючим організаціям повноважень щодо регулювання фондового ринку.


Методичні рекомендації:

Готуючись до цього заняття треба звернути увагу на існуючі класифікації регулювання фінансових послуг, розглянути те, що делегується саморегулюючим організаціям при регулюванні ринку фінансових послуг.
Контрольні питання:

 1. Які існують типи регулювання ринку фінансових послуг?

 2. Які існують саморегульовані організації на фінансовому ринку?

 3. Які делегуються державою повноваження саморегулюючим організаціям на ринку цінних паперів?IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. ^

  Общие положенияМодульная контрольная работа по дисциплине «Финансы» состоит из четырех составляющих: 1 – теоретический вопрос, 2 – контрольный вопрос, 3 – тест, 4 – задача. В настоящих методических указаниях приведены данные по этим составляющим.

Для объективности и прозрачности установления оценок в настоящих методических материалах приведена разработанная авторами методика их определения для национальной шкалы оценивания, при традиционной системе организации обучения студентов и для шкалы оценивания ECTS, при кредитно-модульной системе организации учебного процесса студентов.

В методических материалах приведен образец титульного листа модульной контрольной работы. Студент должен писать эту контрольную работу на белых листах формата А4 аккуратно без помарок; листки должны быть обязательно скреплены между собой. Модульная контрольная работа может быть написана на украинском, русском или другом языке.

Варианты выполнения модульной контрольной работы для каждого студента назначает преподаватель, проводящий данную контрольную работу.

Если студент или преподаватель посчитают необходимым переписать эту контрольную работу или получить более высокую оценку (в том числе и на экзамене), а также для выполнения этой работы на внутриуниверситетской олимпиаде преподаватель может предложить студенту решить только тесты и/или задачи повышенной сложности. Количество и номера тестов и задач при этом определяет преподаватель; оценка устанавливается преподавателем эвристически (без учета методики, приведенной в разделе IV настоящих методических материалов).

Если студент не написал ни одной модульной контрольной работы по уважительной причине, то он пишет все модульные контрольные работы на экзамене (с письменного разрешения деканата). Повторное написание модульной контрольной работы допускается при отсутствии студента на «первичном» написании этой контрольной работы по уважительной причине и при письменном разрешении деканата, а также в случае получения им при первичном написании оценок FX (2) и F (2) (при его желании). Повторное написание контрольной работы по любой другой причине допускается индивидуально по решению деканата.

^ II. Теоретические и контрольные вопросы,

тесты и задачи

А. Модуль I

1 А. Распределение номеров теоретических и контрольных вопросов, тестов и задач по вариантам (билетам) 1
Таблица 1

Номер варианта

Номер теоретического вопроса

Номер контрольного вопроса

Номер теста

Номер задачи

1

13/6

7/7

9/9

4/4

2

11/9

3/3

12/1

6/6

3

5/5

9/9

11/4

3/3

4

7/7

6/6

8/8

5/5

5

10/10

4/4

6/6

8/8

6

2/2

12/5

3/3

9/9

7

4/4

10/10

5/5

2/2

8

1/1

13/8

2/2

11/10

9

8/8

1/1

7/7

12/10

10

3/3

2/2

13/10

7/7

11

6/–

5/–

1/–

13/–

12

12/–

11/–

4/–

10/–

13

9/–

8/–

10/–

1/–


2 А. Теоретические вопросы
Необходимо раскрыть содержание следующих вопросов (по вариантам):

 1. Структура и составные части рынка финансовых услуг.

 2. Структура и функции рынка ценных бумаг.

 3. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг.

 4. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг.

 5. Общие сведения о векселе и операциях с ним.

 6. Общие сведения о сберегательных (депозитных) сертификатах и операции с ними.

 7. Операции с облигациями.

 8. Методы выпуска и обращения облигаций.

 9. Операция «демициляция векселей».

 10. Операция «андиррайтинг облигаций».

 11. Методы определения резервов по ценным бумагам.

 12. Методы расчета доходности ценных бумаг.

 13. Классификация ценных бумаг.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія галузі»

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни iconТекст лекцій нормативної дисципліни
Текст лекций разработан, литературно, научно и технически отредактирован канд экон наук Лернером Ю. И., Слепченко Е. И. произвела...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Ценность гидробионтов и рыбы как пищевого источника для функциональных продуктов питания
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни icon1. Исследование математических моделей биполярного транзистора
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни iconПлан роботи Ради з профілактики правопорушень на 2006-2007 н р. №
Затвердити основний план роботи Комі-сії, покласти обов’язки на кожного з членів
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни iconДержавний вищий навчальний заклад
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з дисципліни “Культурологія”
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни iconДипломної роботи
Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні в'язки І відносини економічного життя суспільства. Кредит...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни iconКонспект з навчальної дисципліни «Українська та зарубіжна культура» студентки першого курсу
Поэзия и проза Древнего Востока / Ред. И вст ст. И. Брагинского. – М., 1973. – 519 с
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
www.pochit.ru
Главная страница